Humanitarianresponse Logo

AFGHANISTAN: COVID-1 Summary of Multi-Sector Country Plan (Dari) | April - June 2020

خلاصه طرح پاسخدهی بشری چندسکتوری برای بیماری کوید- ۱۹ – افغانستان
اپریل الی جون 2020
طرح پاسخدهی بشری چندسکتوری برای بیماری کوید- ۱۹ در افغانستان نهایی گردیده که برای رسیده گی به نیازهای حیاتی ۶.۱ میلیون تن در همه کلسترها
نیاز به ۱۰۸.۱ میلیون دالر دارد. این طرح کوشش های اولیه برای آماده گی و پاسخدهی را در سه ماه آینده واضح ساخته است ولی در نظر است تا طبق
ضرورت و در تطابق با وضعیت این طرح نیز اصلاح شده و تغییر کند. در این طرح چندسکتوری برعلاوه تذکر فعالیت های جدید مرتبط با کوید- ۱۹ ،
همچنان کوشیده شده است تا اثرات ممکنۀ شیوع این بیماری بر فعالیت های پاسخدهی جاری نیز واضح گردیده و راهکار های که برای تخفیف و کاهش این
اثرات بالای این خدمات حیاتی اتخاذ شده، نیز واضح گردیده است.
این پلان اضطراری در ابتدا تمرکز مشترک بالای ۲۵ ولسوالی دارد که تعداد عودت کننده گان از ایران در آنها بیشتر می باشد. همچنان کلسترها نیز ولسوالی
های بیشتری را که با در نظرداشت برنامه های آنها با تهدید بالا رودررو بودند، نیز در آن گنجانیده اند. این پلان مکمِل برنامه پاسخدهی صحی جهت رسیده
گی به شیوع کوید- ۱۹ )وزارت صحت و سازمان صحی جهان( بوده و همچنان از آن در فراخوان جهانی برای کوید- ۱۹ نیز استفاده صورت گرفته است. این
پلان قیمت گذاری شده در آینده نزدیک اساس/بنیاد بازنگری طرح پاسخدهی بشری را تشکیل خواهد داد. فعالیت های اولویت بندی شده در این پلان شامل
موارد ذیل اند:
صحت – آماده گی، جلوگیری از انتشار و قایه

گسترش ظرفیت نگهداری، جلوگیری از انتشار و تجرید/قرنطین؛ بلند بردن ظرفیت شناسایی و نظارت در نقاط ورودی کشور؛ آموزش دهی
کارکنان صحی؛ خدمات کمک های روانی به کارمندان و مردمان متاثر.
افزایش فعالیت های مرتبط با نظافت و حفظ الصحه

فراهم سازی سهولت های شستشوی دست ها در نقاط ورودی کشور و همچنان فراهم سازی خدمات صحی و تغذی در محلات بیجاشده گان داخلی
خدمات خطوط هوایی

توانایی ادارات بشری در دسترسی و رسیده گی به محلات آسیب دیده قسما وابسته به خدمات پروازهای بشری سازمان ملل متحد یا UNHAS می
باشد. همچنان موجودیت یک پُل/دهلیز هوایی نیز مهم می باشد تا ادارات موجود در کشور بتوانند مساعدت ها را به مردم برسانند.
بلند بردن سطح آگاهی در مورد شیوع و جلوگیری از بیماری کوید- ۱۹

افزایش میزان پیام رسانی به مردم جهت کاهش شیوع ترس میان مردم و ارایه مشوره های مشخص و عملی برای دفع شایعات و معلومات نادرست.
یک گروه کاری در مورد اطلاع رسانی خطرات کوید- ۱۹ نیز برای رساندن پیام ها استفاده می شود. » آواز « تشکیل گردیده و از خط/مرکز تماس
کاهش خطر افزوده شدن عدم مصؤنیت غذایی و سؤ تغذی

توزیع غذا در ساحات که با خطر مواجه اند و مساعدت های معیشتی با آنهایکه منابع امرار معاش شان مختل گردیده اند؛ نظارت از قیمت های مواد
غذایی و چگونگی موجودیت مواد در بازارها؛ اطمینان از باز نگهداشتن راه های وارد کردن مواد بشری و همچنان افزایش خدمات تداوی سؤتغذی
در ولسوالی های که با خطر بیشتر مواجه اند و مردم آن بیشتر آسیب پذیر اند.
مساعدت با افرادی که دارای نیازمندی ها و آسیب پذیری های مشخص اند

شناسایی افرادیکه دارای نیازمندی های مشخص اند برای ارجاع آنان به خدمات مربوطه/مناسب؛ نظارت از چگونگی اتخاذ راه کار های منفی
توسط مردم در اثر شیوع کوید- ۱۹ ؛ مساعدت و رسیده گی به موارد خشونت بر اساس جنسیت چون این خطرات در هنگام شیوع گسترده امراض
افزایش پیدا میکند.
اطلاع رسانی در مورد شیوه های جداسازی و قرنطین افراد

ادامه همکاری با مقامات ملی و محلی تا آنها متوسل به توقیف افراد منحیث راهکار جلوگیری از شیوع نشوند و آگاهی دهی و مهار خطرات سرایت
مرض در زندان ها و محلات نگهداری نوجوانان.
نظارت از حرکت مردم

تداوم نظارت از جریان رفت و آمد مردم از مرزهای ایران و پاکستان

Operation(s)/ Webspace(s): 
Organization(s): 
Food and Agriculture Organization of the United Nations
United Nations Children's Fund
United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs
World Health Organization
Cluster(s)/Sector(s): 
Original Publication Date: 
25 Mar 2020
Document type: 
Other Response Plans (FLASH)
Coordination hub(s): 
National Level Coordination